Collectes

Collectes tijdens kerkdiensten

Tijdens een kerkdienst worden twee collectes gehouden. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Bij de uitgang wordt nogmaals gecollecteerd, afwisselend voor een diaconaal of kerkelijk doel. Op de Blikvanger worden de doelen kort omschreven.


Doel Diaconiecollecte

De diaconie heeft per jaar 12 diaconale doelen waarvoor telkens gedurende een maand wordt gecollecteerd. De doelen zijn verdeeld in wereldwijde, landelijke of plaatselijke doelen. De opbrengst van deze collectes komen volledig ter beschikking aan de gekozen doelen.


Avondmaalscollecte

In een dienst waar Avondmaal wordt gevierd staan op de avondmaalstafel collecteschalen. Deelnemers aan het Avondmaal kunnen hier hun gaven in doen. De diaconie stelt het doel vast, ook weer per jaar verdeeld naar wereldwijd, landelijk of plaatselijk. De Avondmaalscollecte is tijdens deze dienst de enige collecte.


Doel Kerkcollecte

De opbrengst van de kerkcollecte komt ten goede aan de plaatselijke kerk. De kerkrentmeesters beheren de opbrengsten. Vanuit deze collectes worden uiteenlopende kosten betaald voor de organisatie van de kerkelijke gemeente, het onderhoud van gebouwen en het jeugdwerk.


De uitgangscollecte

De doelen van de uitgangscollecte worden 20 maal per jaar door het college van kerkrentmeesters vastgesteld en 32 maal per jaar door de Diaconie.

Jaarlijks stellen afgevaardigden van Diaconie en Kerkrentmeesters een collecterooster samen dat zij ter goedkeuring voorleggen aan de kerkenraad.