Orde van dienst

De kerkdienst op zondagmorgen heeft een vaste opbouw.

Er zijn drie hoofddelen: Voorbereiding, de Schriften en Gebeden en gaven.


VOORBEREIDING

Orgelspel Ieder kan degenen die naast hem/haar zitten begroeten en even kennismaken als u naast voor u onbekenden zit.

Mededelingen De ouderling van dienst zegt de laatste dingen over de dienst. Uitgebreide mededelingen staan in onze weekbrief 'Blikvanger'.

Stilte Ieder kan zich in stilte voorbereiden.

Groet en bemoediging De voorganger en de gemeente groeten elkaar en wensen elkaar Gods nabijheid.

Drempelgebed We zijn een drempel over van buiten naar binnen en we richten ons gezamenlijk op God.

Samenzang In de zang drukt de gemeente geloof, hoop en liefde uit.

Smeekgebed We vragen God om ontferming voor de nood van en in de wereld.

Loflied Omdat God trouw is en barmhartig, loven wij hem meteen na het smeekgebed.

Verhaal Voor de kinderen vertelt de voorganger een verhaal met inhoud.

Samenzang In de zang drukt de gemeente geloof, hoop en liefde uit.


DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag De traditie reikt ons een gebed aan voor elke zondag.

Schriftlezing We lezen uit de Bijbel volgens het rooster van de Raad van Kerken uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De eerste schriftlezing is in de regel uit het Oude Testament

Samenzang We zingen uit 'Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk'.

Schriftlezing Deze tweede schriftlezing is in de regel een lezing uit het Nieuwe Testament, meer in het bijzonder uit een van de levensverhalen van Jezus. De 'Schrift' is een ander woord voor de Bijbel.

Samenzang In de zang drukt de gemeente geloof, hoop en liefde uit.

Verkondiging De predikant legt de gelezen Bijbeltekst uit, associeert erop en geeft aan waar deze aansluit bij het dagelijkse leven en hij/zij getuigt van zijn/haar geloof.

Orgelspel  Een moment zonder woorden, een moment van overdenking

Samenzang In de zang drukt de gemeente geloof, hoop en liefde uit.


GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader We richten ons tot God met onze blijdschap en met ons verdriet en we vragen in het bijzonder de zorg van God voor mensen die bijzondere aandacht nodig hebben.

Collecte We zamelen geld in voor een goed doel (diaconie) en voor de eigen gemeente (kerkbeheer).

Slotlied

Zegen Ieder krijgt de nabijheid van God toegezegd.

Uitgangscollecte Delen is het hart van de christelijke gemeente. Bij de uitgang geven we opnieuw geld voor een goed doel.

Elke zondag nodigen we iedereen uit om na de dienst koffie/thee te drinken in De Ruimte.