Werk aan de Grote Kerk

Verslag gemeenteavond 20 februari 2024

werkoverwegingHet onderwerp van de avond is het project Werk aan de Grote Kerk. Na de gemeenteavond op 24 oktober 2023 heeft een groep gemeenteleden door middel van een brief laten blijken dat ze veel vragen heeft bij het project. In elk geval bij de opzet zoals die er nu ligt. De kerkenraad heeft in Onderweg van februari de gestelde vragen beantwoord en deze avond is te zien als een vervolg om elkaar te

Aly Smelt leidt de avond en Dick Snijders zal als voorzitter van de kerkenraad de stand van zaken toelichten, aangevuld met informatie vanuit de Werkgroep Werk aan de Grote Kerk. De avond is opgedeeld in drie delen:

1. Terugblik op hoe het begonnen is en waarom we het doen.
2. Hoe is daar verder vorm aan gegeven, welke stappen zijn gezet?
3. Welke stappen zijn nog te nemen?

De aanleiding tot het proces Werk aan de Grote Kerk ligt in de uitkomst van de enquête die in 2017/2018 onder de gemeenteleden is gehouden. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten om een project te starten dat ruimte moet bieden tot nieuwe vormen van vieringen, ondersteund door moderne middelen, tot multifunctioneel gebruik van de kerk, tot betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de ‘verborgen’ oudheidkundige schatten, en waarmee wordt voldaan aan de moderne eisen ten aanzien van duurzaamheid en comfort. Onder de voorwaarde ‘dat niets het kerkelijk gebruik in de weg mag staan, de kerkelijke atmosfeer niet wordt aangetast en toekomstige keuzes niet worden geblokkeerd’. Het blijkt op de avond dat hier geen vragen over zijn. Iedereen kan zich daarin vinden.

Vervolgens is ingegaan op de stappen die al gezet zijn, van ontwikkeling van het droombeeld, opstelling van een plan van eisen, selectie van een architect, ontwikkeling van een schetsontwerp, toetsing op haalbaarheid, aanvullend onderzoek naar de haalbaarheid, start met fonds- en subsidiewervingstraject.

Ondanks de verschillende gemeenteavonden leeft er op dit punt een aantal vragen. Wordt er rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen? Hoe krijg je de financiën voor elkaar? Wat is het totale budget voor het onderzoek en wanneer is daar toestemming voor gegeven? Moeten we niet zelf meer visie hebben op het gebruik voor we ermee naar buiten gaan? De droom moet geen nachtmerrie worden. Moeten we wel eigenaar van het gebouw blijven? Zijn er al partijen die gebruik willen maken van het gebouw?

Daarnaast wordt opgemerkt dat we nu nog de mensen en de middelen hebben om zelf initiatief te nemen, om het gebouw een levend monument te laten zijn, een plek waar verhalen samenkomen. Soms moet je een stap zetten voor een toekomst die je niet kent. Ook de generaties voor ons hebben dat gedaan.

Vanuit de Werkgroep gaat Wichert van Olst op de vragen in. Deze vragen liggen inderdaad op tafel bij de Werkgroep, over de leeftijdsopbouw van de gemeente en de toekomstverwachting, en uiteraard over de financiën. Dan gaat het niet alleen over de investering, maar ook over de exploitatie daarna. De zorgen om de vermogenspositie van de gemeente zijn ook zorgen van de Werkgroep, dus daar wordt zorgvuldig naar gekeken. Er worden geen luchtkastelen gebouwd. Soms zijn processen een kip-en-ei verhaal. Je kunt beginnen aan de kant van geïnteresseerde gebruikers voor je een plan ontwikkelt of je kunt een plan ontwikkelen en vragen ‘wat vinden jullie er van?’

In het derde deel van de avond wordt ingegaan op de vervolgstappen die gezet worden als het project doorgang vindt. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar fonds- en subsidiewerving, en vinden gesprekken plaats met mogelijk geïnteresseerde partners en met maatschappelijke organisaties. De architect ontwikkelt een tweede schetsontwerp, zonder paviljoenaanbouw. De kerkenraad zal dan voor een van de twee schetsontwerpen kiezen, waarna een definitief schetsontwerp wordt gemaakt. Dat wordt uitgewerkt en vervolgens zal een definitief besluit moeten worden genomen om wel of niet door te gaan. Als er besloten wordt om door te gaan zullen een bouwvergunning moeten worden aangevraagd, komt er een aanbestedingstraject en zal de bouw gestart kunnen worden. En mag je dan dromen van 2026, het jaar waarin Elst 1300 jaar bestaat?

Uiteraard zal de gemeente steeds in het proces en in de besluiten betrokken worden. Dan is er nog wel de vraag waar we blijven als de kerk dicht gaat in verband met de verbouwing. Er is nog niet gedacht aan vervangende ruimte. De kerkenraad hoopt dat de gemeente blijft samenkomen, waar dat ook is.

Aan het eind van de avond spreken de aanwezigen hun waardering uit voor deze avond en voor het werk dat de leden van de Werkgroep in hun vrije tijd allemaal al hebben gedaan. Er kunnen verschillen van inzicht zijn, maar er is vertrouwen in de werkwijze van de Werkgroep en van de kerkenraad. We vinden elkaar in de wens om samen een levende gemeenschap te zijn die open staat voor de toekomst. Tot slot zingen we Lied 248.

Namens de kerkenraad,

Ds. Dick Snijders

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes