Kerkbestuur

Kerkbestuur

bestuur

Kerkenraad

        

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en ondersteunen, gezamenlijk en individueel, de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijke en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

De kerkenraad kent een dagelijks bestuur; de Kleine Kerkenraad. De kleine kerkenraad bestaat uit de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de predikanten en van de verschillende colleges de voorzitter samen met ander lid van het betreffende college. De kleine kerkenraad handelt dagelijks zaken binnen de kerkelijke organisatie af en bereidt besluiten voor de Kerkenraad voor.


College van predikanten en ouderlingen      Het College van Predikanten en Ouderlingen (CPO) heeft als kerntaak de aandacht voor elkaar en het omzien naar iedereen. Een ouderling is een kerkenraadslid die zich in het bijzonder richt op pastorale taken. Letterlijk betekent pastoraal “herderlijk”. Veel vormen van pastoraat zijn persoonlijk en klein, “gewoon” aandacht dus. Maar het uit zich ook in het bruisende jeugd- en jongerenwerk en in vele ontmoetingen via het ruime aanbod van activiteiten in en vanuit de Ruimte. Er is een breed en gevarieerd pakket aan diensten en vieringen dat veel mensen aanspreekt. Daarnaast zijn initiatieven als Over Grenzen Week, de filmavonden en de wekelijkse gezamenlijke maaltijden zeer waardevol.
De jaarlijkse uitgave Leren & Inspireren bevat een overzicht van pastorale activiteiten.

College van diakenen

 

Het College van diakenen, kortweg de diaconie, draagt zorg voor de lichamelijke, sociale en materiële noden van de medemens; plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Kernwoorden: barmhartigheid en rechtvaardigheid.

De diaconie kijkt waar hulp nodig is. Dit doet zij in nauwe samenwerking met andere organisaties. Soms bestaat de hulp uit materiële zaken (bijvoorbeeld een andere wasmachine), soms uit financiële steun.


College van kerkrentmeesters

 

De kerkrentmeesters hebben primair de verantwoordelijkheid voor de materiële aangelegenheden van de kerkgemeente, zoals het beheer van het kerkgebouw en de overige bezittingen. Daarnaast verwerven zij voldoende financiële middelen om met elkaar gemeente te zijn zoals we dat graag willen.

De kerkrentmeesters voeren vooral ondersteunend werk uit. Belangrijk is de verantwoordelijkheid voor het geld dat in de organisatie wordt ontvangen en uitgegeven.


Beleidsplan

 

U vindt hier het beleidsplanhier het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Elst voor de periode 2021 - 2025.

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes