Kerkenraad

Taakverdeling predikanten

taken domineesSinds 1 januari 2023 is ds. Jeroen Jeroense voor de helft van de werktijd diaconaal predikant.
Dat leidt tot nieuwe afspraken in de taakverdeling tussen de beide predikanten. Door het ziekteverzuim  van ds. Dick Snijders en de nasleep daarvan is pas nu daartoe gekomen. In de komende tijd zal ds. Dick Snijders aanspreekbaar zijn voor het pastoraat en uitvaarten, tenzij er uitdrukkelijk een vraag is naar ds. Jeroense. Ds. Jeroense zal leiding geven aan diaconale activiteiten als activiteiten voor en met vluchtelingen en de week tegen de armoede. Het voorgaan in kerkdiensten blijft gelijk over hen verdeeld.

Bron: Onderweg februari

Gebruik preekstoel

preekstoelOmdat een aantal gemeenteleden het betreurt dat de preekstoel niet meer in gebruik is, heeft de commissie vieringen zich

Kerkelijk vastgoed

DSC07252.jpegDe Protestantse Gemeente Elst is in het bezit van vastgoed zoals panden voor de verhuur (woningen, winkels), overige panden (de Grote Kerk, De Ruimte, Onder de Toren) en percelen. Een deel daarvan wordt beheerd door de Kerkrentmeesters, een ander deel door de Diaconie. Beide colleges worden bij het beheer hiervan ondersteund door twee professionele partijen, KKG Rentmeesters en Makelaars en Sterk Vastgoedbeheer. Daarnaast is er nog een groep vrijwilligers van onze kerk hierbij betrokken in de Werkgroep Kerkelijke Goederen (WKG).

Samenwerken met buurgemeenten

kerkje.jpgIn het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Elst ‘God beleven in Elst, met vertrouwen en verstand’ staat bij één van de prioriteiten beschreven: Verbindingen aangaan met andere kerkelijke gemeenten, om te leren en te delen.
Op 30 november 2023 heeft een afvaardiging van de kerkenraad van PG Elst, op verzoek van
De Rank Zetten, kennisgemaakt met een aantal mensen van deze protestantse gemeente in Zetten. Doel was om te praten over eventuele samenwerking tussen beide gemeenten.
Evenals PG Elst willen zij zich voorbereiden op de toekomst waarin een predikant, voltallige kerkenraad en een gevulde kerk geen vanzelfsprekendheid meer is. Omdat het contact prettig verliep, is afgesproken op enige termijn nogmaals samen te komen.
Recent hebben zij ons laten weten dat hun halftime predikant een beroep in een andere gemeente heeft aangenomen en eind april vertrekt. Omdat onze eigen predikanten Dick Snijders en Jeroen Jeroense uiterlijk over drie respectievelijk vier jaar met emeritaat gaan, is de optie tot samenwerken van beide gemeenten misschien dichterbij dan verwacht. Binnenkort zal er een vervolgafspraak gemaakt worden om plannen en ideeën uit te wisselen.

Bron: Onderweg april 2024

Lichter besturen

lichterbesturen.jpgAls er ieder jaar meer ambtsdragers afscheid nemen dan er bevestigd worden, betekent dit dat er sprake is van afnemende bestuurskracht. Omdat er nog wel voldoende gemeenteleden bereid zijn om zich kortdurend in te zetten voor een project of werkgroep, hebben wij geconcludeerd dat het misschien tijd is om het roer om te gooien en anders, lichter te gaan besturen. Om de kerkenraad hierbij te begeleiden is ondersteuning gezocht van een externe partij, Kerkelijk Advies- bureau Kerk&Raad. De eerste kennismaking is positief verlopen en er is een vervolgafspraak gemaakt om verschillende zaken goed door te nemen voordat de opdracht definitief wordt.

Bron: Onderweg april 2024

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes